Sony Xperia Z5 - কোলাহোল বাতিলকরণ

background image

পকািায়হাি িাবিিকরণ

আপিার যন্ত্রটি ককািাহি বানতিকরণ কহররসটগুনিরক সমথদেি করর৷ আপিার যরন্ত্রর সারথ ককািাহি

বানতিকরণ কহররসট ব্যবহার করর, আপনি ককািাহিপূণদে পনররবি কযমি বাস, কট্রি বা ক্লিরি

সঙ্গীত কিািার সময় আররা কবনি স্পষ্ট অনরও গুণমাি কপরত পাররি৷ আপনি পড়াশুিা করার বা

কাজ করার বা পড়ার জি্য একটি িীরব পনররবি বািারিার জি্য এই ববনিষ্ট্যটি ব্যবহার কররত

পাররি৷

অিুকূি কমদেক্ষমতা নিন্চিত কররত Sony এর ককািাহি বানতিকরণ কহররসটগুনি সুপানরিকৃত৷

ককািাহি বানতিকরণ কহররসট ব্যবহার কররত

1

ককািাহি বানতিকরণ কহররসটটিরক আপিার যরন্ত্র সংযুক্ত করুি৷

2

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, > পসটিংস > েব্দ > আনুষাবঙ্গক উেকরয়ণর পসটিংস

> নয়য়ি িাবিিকরণ খুঁরজ আিরতা চাপুি, তারপরর স্লাইরারটি আিরতা কচরপ নয়য়ি

িাবিিকরণ ন্রিয়াটি সক্ষম করুি।

3

পহডয়সট/পহডয়ফান ্রেকার ট্যাপ করুি এবং আপিার কহররসট/কহররফারির ধরি নিবদোচি

করুি।

4

আপনি যন্ শুধুমা্রে োি কিািা বা নভনরও ক্খার জি্য বা যখি স্ক্রীি সন্রিয় থারক

তখি নয়য়ি িাবিিকরণ সক্ষম কররত চাি তাহরি এই ফাংিিটি সক্ষম কররত েব্তি

পসি করুন পমাড স্লাইরারটি আিরতা চাপুি৷

5

আপনি যন্ কহররসট সংযুক্ত করার সারথ সারথ নয়য়ি িাবিিকরণ সক্ষম কররত চাি

তাহরি, এই ন্রিয়াটি অক্ষম কররতেব্তি পসি করুন পমাড স্লাইরারটি আিরতা চাপুি৷

একটি ককািাহি বানতিকরণ কহররসট ককিার সময় আপিার যরন্ত্রর সারথ অন্তভুদেক্ত থারক িা৷

আপিার যরন্ত্রর সারথ একটি ককািাহি বানতিকরণ কহররসট সংযুক্ত থাকরি আপনি নয়য়ি িাবিিকরণ

ফাংিি দ্রুত কসটিংস প্যারিি ন্রয়ও সক্ষম কররত পাররবি৷

74

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমা্রে নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ককািাহিপূণদে পনররবরি কসটিংস সামঞ্জস্য কররত

1

আপিার যরন্ত্রর সারথ একটি ককািাহি বানতিকরণ কহররসট সংযুক্ত ররয়রছ তা নিন্চিত

করুি৷

2

আপিার পহাম ব্ক্রিন কথরক, আিরতা চাপুি।

3

পসটিংস > েব্দ > আনুষাবঙ্গক উেকরয়ণর পসটিংস > নয়য়ি িাবিিকরণ > বহচচ

এর েবরয়িে খুঁজুি এবং আিরতা চাপুি।

4

প্রাসনঙ্গক ককািাহিপূণদে পনররবরির প্রকার নিবদোচি করুি, তারপরর ঠিক আয়ছ আিরতা

চাপুি৷