Sony Xperia Z5 - Музыка тыңдау

background image

Музыка тыңдау

Та

ңдаулы музыканы және аудио кітаптарды тыңдау үшін «Музыка» қолданбасын пайдаланыңыз.

1

Толы

қ экрандық ойнатқышты кішірейту

2

Құрылғыңызға сақталған барлық әндерді іздеу

3

А

ғымдағы ойнату кезегін көру

4

М

әзір опцияларын көру

5

Альбом суреті (егер бар болса)

6

Әнді таңдаулы ретінде қосу немесе жою

7

А

ғымдағы әннің өткен уақыты

8

Әнді ойнату тізіміне қосу

9

Орындалу к

өрсеткіші – жылдам алға айналдыру және кері айналдыру үшін көрсеткішті сүйреңіз немесе сызық

бойын т

үртіңіз

10

А

ғымдағы әннің жалпы ұзақтығы

11

А

ғымдағы ойнату кезегіндегі барлық әндерді қайталау

12

Ойнату кезегіндегі келесі

әнге өту үшін түртіңіз, ағымдағы ән ішінде алға айналдыру үшін түртіп, ұстап тұрыңыз

13

Әнді ойнату не кідірту

98

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

14

Ойнату кезегіндегі алды

ңғы әнге өту үшін түртіңіз, ағымдағы ән ішінде артқа айналдыру үшін түртіп, ұстап

т

ұрыңыз

15

А

ғымдағы ойнату кезегіндегі әндерді араластыру

Музыка негізгі экраны

1

Музыка м

әзірін ашу үшін жоғарғы сол жақ бұрышта белгішесін түртіңіз

2

Мазм

ұнды көру үшін жоғары не төмен жылжу

3

«Музыка»

қолданбасымен әнді ойнату

4

Барлы

қ әндерді аралас режимде ойнату

5

Музыка ойнат

қышының экранына оралу

Әнді «Музыка» қолданбасын пайдаланып ойнату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз, содан кейін белгішесін тауып, түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Музыка санатын та

ңдаңыз.

4

Ойнату

үшін әнді түртіңіз.

Авторлық құқықтармен қорғалған элементтерді ойната алмауыңыз мүмкін. Пайдаланғыңыз
келетін мазмұнға қажетті құқықтар бар екенін тексеріңіз.

Әнге қатысты ақпаратты желіден табу

Ән Музыка қолданбасында ойнатылып жатқан кезде Альбом тармағын түртіп, Осы

туралы қосымша тарма

ғын түртіңіз.

Әнге қатысты онлай ресурстарға YouTube™ бейнелері, ән сөздері және Уикипедиядағы
орындаушы ақпараты кіреді.

Музыка ақпаратын өңдеу және альбом суретін жүктеу үшін

1

«Музыка»

қолданбасында «Альбом» суретін түртіңіз, содан кейін Музыка ақп-тын

өңдеу п

әрменін түртіңіз.

2

А

қпаратты қалағаныңызша өңдеңіз.

3

Альбом суретін орнату немесе ж

үктеу үшін пәрменін түртіңіз, содан кейін опцияны

та

ңдаңыз.

4

Ая

қтағанда САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Сондай-ақ «Музыка» мәзірінің «Параметрлер» тармағында альбом суретінің автоматты
түрде жүктелуін реттеуге болады.

Аудионың дыбыс деңгейін реттеу үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

«Музыка» қолданбасын қайыру үшін

Ән ойнатылып жатқанда Негізгі экран экранына өту үшін пернесін түртіңіз.

«Музыка»

қолданбасы фонда жұмыс істей береді.

99

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фонда ойнатылып жатқанда «Музыка» қолданбасы ашу үшін

Ән фонда ойнатылып тұрғанда, күй жолағын төмен қарай сүйреп, «Музыка» қолданбасын

т

үртіңіз.

Я болмаса, Негізгі экран экранында белгішесін т

үртіңіз, содан кейін пернесін

тауып, т

үртіңіз.