Sony Xperia Z5 - Пребарување и прикажување контакти

background image

Пребарување и прикажување контакти

1

Пребарување контакти

2

Уредување и прегледување на медицинските информации и контактите за итни случаи

3

Видете повеќе опции

4

Картички Омилени и Сите контакти

5

Приказ на детали за контактите

6

Користење на лизгачот за одење до контактите што почнуваат со одбраната буква

7

Додавање контакт

Пребарување контакт

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете и внесете телефонски број, име или друга информација во полето Пронајди
контакти
. Списокот со резултати се филтрира со внесување на секој знак.

Прикажување контакти во апликацијата Контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Притиснете , потоа допрете Контакти за прикажување.

3

Во листата што ќе се појави, одберете ја саканата опција. Ако сте ги синхронизирале
контактите со сметка за синхронизација, таа сметка се појавува во листата.

4

За да ја проширите листата со опции дополнително, допрете Приспособи, одберете ја
соодветната паѓачката листа и обележете ги или отстранете ги ознаките од полињата за
избирање по желба.

5

Кога ќе завршите, допрете OK.