Sony Xperia Z5 - Кратенки и папки

background image

Кратенки и папки

Користете кратенки и папки за управување со своите апликации и уредно одржување на почетниот
екран.

1

Пристап до апликација со помош на кратенка

2

Пристапете до папки што содржат апликации

Додавање кратенка за апликацијата на почетниот екран

1

Допрете и задржете на празната област на својот Почетен екран.

2

Во менито за приспособување, допрете Елементи > Кратенки.

3

Лизгајте низ списокот и одберете апликација. Одбраната апликација се додава на вашиот
Почетен екран.

Преместување објект на почетниот екран

Држете го допрен објектот додека не се одбере, па повлечете го на новата локација.

Отстранување објект од почетниот екран

Држете го допрен објектот додека не се одбере, а потоа повлечете го кон Отстрани од
почетен екран
во горниот дел од екранот.

Креирање папка на почетниот екран

Држете ја допрена иконата или кратенката на апликацијата додека не се одбере, па
повлечете и спуштете ја врз иконата или кратенката на некоја друга апликација.

Додавање ставки во папка на почетниот екран

Допрете ја и задржете ја ставката додека уредот не почне да вибрира, па повлечете ја кон
папката.

Промена на името на папка на почетниот екран

1

Допрете ја папката за да ја отворите.

2

Држете ја допрена насловната лента на папката за да се покаже полето Име на
папката
.

3

Внесете го името на новата папка и допрете го Готово.