Sony Xperia Z5 - Снимање на екран

background image

Снимање на екран

Можете да снимате слики во мирување на кој било екран на вашиот уред во форма на снимка на
екран. Снимките на екран автоматски се зачувуваат во Албум.

Правење слика од екранот

1

Притиснете и задржете го копчето за вклучување додека не се појави прозорецот со
потсетник.

2

Допрете .

Може да направите слика од екранот и доколку истовремено ги притиснете и задржите
копчето за вклучување и копчето за намалување на јачината на звукот.

Прегледување на сликите од екранот

1

Двапати допрете на лентата за статус за да се покаже паното со известувања.

2

Допрете на сликата од екранот.

Сликите од екранот може да ги видите и во апликацијата Албум.