Sony Xperia Z5 - Režim Nevyrušovať

background image

Režim Nevyrušovať

Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu Nevyrušovať a nastaviť, ako dlho v ňom

zostane. Takisto si môžete vopred nastaviť automatické prepínanie zariadenia do režimu

Nevyrušovať.

Aktivácia režimu Nerušiť

1

Dvomi prstami stiahnite stavový riadok úplne nadol. Otvorí sa panel rýchlych

nastavení.

2

Vyhľadajte ikonu a ťuknite na ňu.

3

Vyberte niektorú možnosť a ťuknite na tlačidlo

Hotovo.

Rýchle prepínanie medzi režimami Nerušiť, Vibrovať a Zvuk

1

Stláčajte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, kým sa nezobrazí ikona , alebo

.

2

Ak chcete rýchlo prepínať medzi režimami Vibrovať a Zvuk, ťuknite na ikonu,

alebo . Ak chcete aktivovať režim Nerušiť, v režime vibrovania stlačte tlačidlo

hlasitosti nadol.

61

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Naplánovanie časových intervalov režimu Nerušiť

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Zvuk > Nerušiť> Automatické pravidlá.

3

Vyberte čas alebo udalosť, pre ktorú chcete nastaviť režim Nerušiť, alebo pridajte

nové pravidlo.

4

Zadajte názov pravidla a ťuknite na tlačidlo

OK

5

Vyhľadajte položku

Dni, ťuknite na ňu, začiarknite políčka príslušných dní a ťuknite

na tlačidlo

Hotovo.

6

Ak chcete upraviť čas začatia, ťuknite na položku

Čas začiatku, vyberte hodnotu

a ťuknite na tlačidlo

OK.

7

Ak chcete upraviť čas ukončenia, ťuknite na položku

Čas ukončenia, vyberte

hodnotu a ťuknite na tlačidlo

OK. Počas zvoleného časového intervalu ostane

zariadenie v režime Nerušiť.

Nastavenie výnimiek v režime Nerušiť

Môžete vybrať, ktoré typy upozornení majú povolené vydávať zvukové signály v režime

Nerušiť, a výnimky môžete filtrovať podľa toho, od koho upozornenie prichádza. Medzi

najbežnejšie typy výnimiek patria:

udalosti a pripomienky,

hovory,

správy,

budíky.

Priradenie výnimiek ku konkrétnym typom kontaktov

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Zvuk > Nerušiť > Povolené iba pre

prioritné.

3

Ťuknite na položku

Hovory alebo Správy.

4

Vyberte niektorú možnosť.