Sony Xperia Z5 - Cilësimet e ekranit

background image

Cilësimet e ekranit

Për të rregulluar ndriçimin e ekranit

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Niveli i ndriçimit.

3

Zvarritni rrëshqitësin për të rregulluar ndriçimin.

Ulja e nivelit të ndriçimit e rrit rendimentin e baterisë.

Për të aktivizuar dridhjet pas trokitjes së lehtë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Tingulli > Tinguj të tjerë.

3

Zvarritini rrëshqitësin pranë

Dridhje pas trokitjes te pozicioni Aktiv. Telefoni tani

dridhet kur trokitni lehtë te tastet funksionale.

Për të rregulluar kohën e mosveprimit para se ekrani të çaktivizohet

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Ekrani > Gjendje gjumi.

3

Përzgjidhni një opsion.

Për ta çaktivizuar shpejt ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

Për të rregulluar madhësinë e fontit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani > Madhësia e fontit.

3

Përzgjidhni opsionin e preferuar.

64

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të rregulluar madhësinë e ekranit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani > Madhësia e paraqitjes.

3

Zvarritni rrëshqitësin për të përzgjedhur opsionin e preferuar.

Për të rregulluar balancën e të bardhës për ekranin

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani > Balanca e dritës.

3

Zvarritni rrëshqitësit te pozicionet e dëshiruara për të rregulluar balancën e të

bardhës.

Për ta kthyer prapa cilësimin e balancës së të bardhës te vlerat e paracaktuara, trokitni lehtë

>

Vlerat e paracaktuara.

Kontrolli inteligjent i dritës së sfondit

Kontrolli inteligjent i dritës së sfondit mban ekranin aktiv për aq kohë sa e mbani pajisjen

në dorë. Pasi e vendosni diku pajisjen, ekrani çaktivizohet sipas cilësimit tuaj të fjetjes.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e kontrollit inteligjent të dritës së sfondit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani > Kontr. intlgj. drit. së sfond..

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

Regjimi me doreza

Në regjimin me doreza, mund të vishni doreza dhe të vazhdoni të lundroni në ekranin e

pajisjes tuaj. Kur përdorni regjimin me doreza, shfaqet një kursor në formë unaze në

zonën e ekranit ku regjistrohet një prekje.

Për të aktivizuar regjimin me doreza

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë > Cilësimet > Ekrani > Mënyra Me doreza.

2

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar këtë funksion.

Ndjeshmëria varet nga madhësia e zonës së kontaktit midis ekranit dhe gishtit me dorezë që

përdorni për të lundruar në ekran.

Mbërthimi i ekranit

Përdorni mbërthimin e ekranit për ta caktuar pajisjen tuaj që të shfaqë vetëm ekranin për

një aplikacion specifik. Për shembull, nëse luani një lojë dhe prekni aksideentalisht tastin

e lundrimit Kreu, tipari i mbërthimit të ekranit parandalon minimizimin e ekranit të

aplikacionit aktiv të lojës. Mund të përdorni po ashtu këtë tipar kur ia huazoni pajisjen tuaj

një personi tjetër për ta bërë më të lehtë për ta që të qasen në më shumë se një

aplikacion. Për shembull, mund t'ia huazoni pajisjen dikujt që të bëjë një fotografi dhe ta

mbërtheni ekranin tek aplikacioni i Kamerës, në mënyrë që ai person të mos arrijë të

përdorë me lehtësi aplikacionet e tjera, si Posta elektronike.

Mbërthimi i ekranit nuk është një tipar i sigurisë dhe nuk i parandalon plotësisht përdoruesit e

tjerë nga heqja e mbërthimit të një ekrani dhe nga qasja te pajisja juaj. Për të mbrojtur të

dhënat tuaja, duhet ta konfiguroni pajisjen tuaj që të kërkojë një kod PIN, një fjalëkalim ose një

motiv të kyçjes së ekranit para se dikush të mund të anulojë mbërthimin e ekranit.

65

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar ose çaktivizuar mbërthimin e ekranit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Ekrani i kyçjes dhe siguria > Mbërthimi i

ekranit.

3

Trokitni lehtë te rrëshqitësi për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

4

Nëse keni aktivizuar Mbërthimin e ekranit, mund të trokitni lehtë te rrëshqitësi

Kërk. modelin e shkyç. për zhvend. për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë funksion

shtesë të sigurisë, sipas dëshirës.

Një model, një kod PIN ose një fjalëkalim nuk janë të detyrueshëm për funksionimin e

mbërthimit të ekranit.

Për të mbërthyer një ekran

1

Sigurohuni që mbërthimi i ekranit është i aktivizuar në pajisjen tuaj.

2

Hapni një aplikacion dhe shkoni tek ekrani që dëshironi të mbërtheni.

3

Trokitni lehtë .

4

Për të shfaqur ikonën e mbërthimit të ekranit , rrëshqisni shpejt lart.

5

Trokitni lehtë .

6

Në dritaren kërcyese që shfaqet, trokitni lehtë

E kuptova.

Për të zbërthyer një ekran

1

Në ekranin e mbërthyer, prekni dhe mbani dhe në të njëjtën kohë.

2

Lëshoni të dy butonat.

Nëse keni përzgjedhur një opsion të sigurisë kur keni aktivizuar funksionin e mbërthimit të

ekranit, duhet të futni modelin, kodin PIN ose fjalëkalimin tuaj për ta shkyçur pajisjen para se

të mund ta zbërtheni ekranin.