Sony Xperia Z5 - Përzgjedhja e rrjeteve celulare

background image

Përzgjedhja e rrjeteve celulare

Pajisja juaj ndërron automatikisht rrjetet celulare në varësi të rrjeteve celulare që janë të

disponueshme në vendin ku jeni. Mund të cilësoni po ashtu manualisht pajisjen tuaj të

përdorë një regjim të caktuar të rrjetit celular, p.sh. WCDMA ose GSM.
Në shiritin e statusit afishohen ikona të ndryshme të statusit në varësi të tipit ose regjimit

të rrjetit me të cilin jeni lidhur. Referojuni

Ikonat e gjendjes

në faqen 36 për të parë se si

duken ikonat e ndryshme të statusit.

Për të përzgjedhur një regjim të rrjetit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë te

Lloji i preferuar i rrjetit dhe më pas përzgjidhni një regjim të rrjetit.

Për të përzgjedhur manualisht një rrjet tjetër

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Operatorët

e rrjetit.

3

Trokitni lehtë

Mënyra e kërkimit dhe më pas përzgjidhni Me dorë.

4

Përzgjidhni një rrjet.

Nëse e përzgjidhni manualisht rrjetin, pajisja nuk do të kërkojë rrjete të tjera edhe nëse lëvizni

jashtë rrezes së mbulimit të rrjetit të përzgjedhur manualisht.

Për të aktivizuar përzgjedhjen automatike të rrjeteve

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Operatorët

e rrjetit.

3

Trokitni lehtë

Mënyra e kërkimit dhe më pas përzgjidhni Automatik.