Sony Xperia Z5 - Bakit kailangan ko ng Google™‎ account?

background image

Bakit kailangan ko ng Google™ account?

Gumagana ang iyong Xperia™ device mula sa Sony sa Android™ platform na ginawa ng

Google™. May iba't ibang available na application at serbisyo ng Google™ sa iyong

device kapag binili mo ito, halimbawa, ang application na Gmail™, Google Maps™,

YouTube™ at Play Store™, na nagbibigay sa iyo ng access sa online store ng Google

Play™ para sa pagda-download ng mga Android™ application. Upang masulit ang mga

serbisyong ito, kailangan mo ng Google™ account. Halimbawa, binibigyang-daan ka ng

Google™ account na gawin ang lahat ng sumusunod:

Mag-download at mag-install ng mga application mula sa Google Play™.

I-synchronize ang iyong email, mga contact at kalendaryo gamit ang Gmail™.

Makipag-chat sa mga kaibigan gamit ang application na Hangouts™.

I-synchronize ang history ng iyong pagba-browse at mga bookmark gamit ang web

browser na Google Chrome™.

Patunayan na ikaw ang awtorisadong user pagkatapos ng pag-aayos ng software gamit

ang Xperia™ Companion.

Malayuang hanapin, i-lock o i-clear ang isang nawawala o nanakaw na device gamit ang

mga serbisyo ng my Xperia™ o Android™ Device Manager.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Android™ at Google™, pumunta sa

http://support.google.com

.

Mahalagang tandaan mo ang username at password ng iyong Google™ account. Sa ilang

sitwasyon, maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong sarili para sa mga dahilang

panseguridad gamit ang iyong Google™ account. Kung hindi mo maibibigay ang iyong

username at password sa Google™ sa mga naturang sitwasyon, mala-lock ang iyong device.

Isa pa, kung mayroon kang higit sa isang Google™ account, siguraduhing ipasok ang mga

detalye para sa nauugnay na account.

Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pag-sync ng account > Magdagdag ng

account > Google.

3

Sundin ang wizard sa pagrerehistro upang gumawa ng Google™ account o mag-

sign in kung mayroon ka nang account.

Maaari ka ring gumawa ng account sa Google gamit ang gabay sa pag-setup sa unang

pagkakataong mabuksan mo ang iyong device, o mag-online sa ibang pagkakataon at

gumawa ng account sa

www.google.com/accounts

.

Upang mag-alis ng account sa Google™

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang

Mga setting > Mga account at pag-sync > Google.

3

Piliin ang Google™ account na gusto mong alisin.

4

Tapikin ang >

Alisin ang account.

5

Tapiking muli ang

Alisin ang account upang kumpimahin.

Kung aalisin mo ang iyong Google™ account, hindi na magiging available ang anumang mga

panseguridad na feature na nauugnay sa iyong Google™ account.

11

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.