Sony Xperia Z5 - Warranty, SAR at mga alituntunin sa paggamit

background image

Warranty, SAR at mga alituntunin sa paggamit

Para sa impormasyon tungkol sa warranty, SAR (Specific Absorption Rate) at mga

alituntunin sa paggamit, pakibasa ang Mahalagang impormasyon na ibinibigay sa ilalim

ng

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Legal na impormasyon sa iyong device.

160

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.