Sony Xperia Z5 - Gọi điện từ Tin nhắn

background image

Gọi điện từ Tin nhắn

Cách gọi cho người gửi tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện, sau đó nhấn .

91

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách lưu số của người gửi làm liên hệ

1

Từ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào biểu tượng bên cạnh số điện thoại rồi nhấn vào LƯU.

3

Chọn một liên lạc hiện có hoặc nhấn Tạo liên lạc mới.

4

Sửa thông tin liên lạc và nhấn vào LƯU.